Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodziezowej

« powrót

XXIX GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

SKOŁYSZYN 2022

 

REGULAMIN


1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2. Cel konkursu:

· wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności  wokalnych
· rozwój kultury wokalnej i muzycznej dzieci i młodzieży
· sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych
· integracja środowisk szkolnych, opiekunów i animatorów piosenki

3. Przedmiot konkursu:

- przedmiotem konkursu jest artystyczne wykonanie piosenki w języku polskim, prezentowany utwór powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy.

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Zasady ogólne:

- Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 4 minut.

- Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback, przygotowanie akompaniamentu (na żywo lub półplayback) leży w gestii opiekunów. Organizator zapewnia możliwość skorzystania  z odtwarzacza CD, mikrofonów.

- Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór.

5. Termin i zasady nadsyłania zgłoszeń : konkurs odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. /środa/, godz. 830 sala GOKiCz w Skołyszynie.  (w razie dużej ilości zgłoszeń konkurs zostanie podzielony na dwa dni).

Prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeń (czytelnie wypełnionych) i zgody na przetwarzanie danych osobowych do 15  kwietnia 2022 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, 38-242 Skołyszyn 283 lub emailem na adres : gok@skolyszyn.pl.

6. Uczestnicy:

Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Skołyszyn:

- w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat),

- uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII

 soliści i zespoły wokalno-muzyczne.

7.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, autentyczność prezentacji i interpretacji, muzykalność wykonawców, aranżacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat) soliści i zespoły

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III soliści i zespoły

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI soliści i zespoły

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII i VIII soliści i zespoły

8. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez organizatora. Zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki i pamiątkowe dyplomy. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna.

9. Informacje dodatkowe:

biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez GOKiCZ w Skołyszynie swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności placówki, w tym także poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych ( facebook). Oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych ani innych praw.

- informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel. 13 449 10 17

- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XXIX Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2022, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.). Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.

   

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

Kontakt w sprawie konkursu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013