POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

« powrót

R E G U L A M I N

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 

CEL KONKURSU

- doskonalenie umiejętności plastycznych  i wyrobienie wyobraźni artystycznej,

- wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną,

- stworzenie uczniom  możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych

  dokonań.

 

UCZESTNICTWO W  KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu powiatu jasielskiego.

2. Prace należy przesłać do  31.03.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego),  na adres :  

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,

38-242 Skołyszyn 283   

3. Placówki kulturalno-oświatowe przystępujące do konkursu są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie i akceptacja postanowień regulaminu, która jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. Każdy uczestnik przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 2  do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).

5. Każda placówka kulturalno-oświatowa może zgłosić dowolną liczbę prac.

6. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

                                              

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski) w  dowolnym programie graficznym.

a). Praca nie może być plagiatem, kopią istniejącej już pracy.

2. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego  na papierze formatu A4 i dodatkowo w  formie elektronicznej - płyta  z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby  może być on  skompresowany w znanych  formatach np. rar, zip.

3. Każda praca powinna zawierać (na odwrocie) dokładne dane o autorze: imię, nazwisko, adres szkoły, wiek, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz informację w jakim programie została wykonana praca.

4. Nie dopuszcza się do konkursu prac lub ich fragmentów wygenerowanych przez narzędzia sztucznej inteligencji.

 

TEMATYKA  PRAC

Temat tegorocznej edycji konkursu: „Kwiaty” – zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac plastycznych ukazujących piękno kwiatów, ich bogatą kolorystykę, różnorodność kształtów. Mogą one być przedstawione w ich naturalnym środowisku lub w wazonie, doniczce, bukiecie. Zachęcamy do odkrywania ich walorów estetycznych, niech będą inspiracją do wykonania artystycznych prac.

 

NAGRODY

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Komisja może przyznać nagrodę specjalną dla jednego uczestnika.

2. Zwycięzcy konkursu obowiązani są odebrać nagrody w terminie 30 dni od dnia uzyskania prawa do nagrody.

3. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostanie własnością Organizatora.

4. Nagrody wydawane są w siedzibie Organizatora w godzinach 9.00 - 18.00, bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.

 

OCENA PRAC

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- walory plastyczne pracy (kompozycja, przestrzeń, barwa),

- zgodność z tematem,

- twórcze podejście do zadania plastycznego (pomysłowość, oryginalność),

- samodzielność,

- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,

- estetyka wykonania.

Prace ocenione będą w dwóch  kategoriach  wiekowych:

- klasy od IV – VI

- klasy od VII – VIII

 

WYKORZYSTANIE PRAC PLASTYCZNYCH ZGŁOSZONYCH NA KONKURS

1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w zakresie następujących pól eksploatacji:

- wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,

- w telewizjach lokalnych i regionalnych,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,

- wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej organizatora, portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim.

- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,

- wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, jak również, że praca nie brała udziału w innych konkursach. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autora pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skolyszyn.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz :

a) możliwości wzięcia udziału w  POWIATOWYM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ,

b) odebrania nagrody,

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiCz (www.gokicz.skolyszyn.pl), na fanpage  GOKiCz (facebook) oraz w lokalnych mediach.

2. O  wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Wystawa prac konkursowych - sala wystawowa GOKiCz w Skołyszynie.

4. Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013