Plastyczny Konkurs Wielkanocny

« powrót

 

REGULAMIN

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

1. Cel konkursu:

pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej oraz popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych.

2. Uczestnicy:

w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas I-VIII.

3. Przebieg konkursu:

konkurs odędzie się w dniu 16 marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Czas trwania konkursu: 9:00 - 11:00.

Każda szkoła może zgłosić po trzech uczniów w każdej kategorii wiekowej tj. klasy I-III, IV-VI, VII, VIII.

Placówki kulturalno-oświatowe przystępujące do konkursu są zobowiązane do wypełnienia

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu). Warunkiem uczestnictwa

w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału i akceptacja postanowień regulaminu, która

jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. Każdy uczestnik

przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją

(załącznik nr 2  do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 06 marca 2023 r.na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

38-242 Skołyszyn 283

lub elektronicznie: e-mail gok@skolyszyn.pl

4. Temat konkursu: „Kartka wielkanocna”. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik: malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, tempery), rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche). Format kartki: A4 składana na pół. Uczestnicy wykonują pracę z materiałów własnych, czas przeznaczony na wykonanie wynosi dwie godziny. Uczniowie wykonują prace w obecności Jury.

5. Ocena prac:

ocena prac odbędzie się bezpośrednio po wykonaniu prac.

a) Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych tj.:

- szkoły podstawowe klasy od I – III

- szkoły podstawowe klasy od IV – VI

- szkoły podstawowe klasy VII, VIII

b) Kryteria oceny: inwencja twórcza, staranność wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny.

               Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

6. Postanowienia końcowe:

              1. Prace wystawione będą w  sali wystawowej GOKiCz w Skołyszynie.     

              2. Wybrane przez Jury prace zostaną wysłane do urzędów, firm i instytucji.

              3.Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiCz

                 www.gokicz.skolyszyn.pl), na fanpage  GOKiCz (facebook) oraz w lokalnych mediach.

              4. Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl.

              5. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

 

WYKORZYSTANIE PRAC PLASTYCZNYCH ZGŁOSZONYCH NA KONKURS

1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w zakresie następujących pól eksploatacji:

-wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora,

-w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,

-w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

-w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,

- w telewizjach lokalnych i regionalnych,

-wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,

-wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronie internetowej organizatora, portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim.

-wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,

-wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autora pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skolyszyn.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz :

a) możliwości wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTKA WIELKANOCNA”

b) odebrania nagrody,

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013