« powrót

Regulamin konkursu plastycznego „Zakładka do książki”

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Zakładka do książki ”.

2. Konkurs organizowany w ramach projektu "PosłuchajMY! PoczytajMY! " (Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury).

3. Celem konkursu jest:

    - zainteresowanie literaturą,

   -  rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych,

    - rozwijanie wyobraźni twórczej,

    -wdrażanie do właściwego traktowania książek poprzez używanie zakładek.

 4.   Warunki udziału w konkursie:

 Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.

    Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:

    I – dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat)

    II –klasy 1-3;

    III – klasy 4-6;

    IV – klasy 7-8.

5. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki do książki. Kształt pracy może być dowolny. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.).

Każda z prac powinna zawierać metryczkę (na osobnej karteczce, przypięta spinaczem bądź zszywką):

    imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły,

    imię i nazwisko opiekuna konkursu (nauczyciela)  

    zgodę rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik nr 2).

6. Prace wraz z kartą zgłoszeń ze szkoły (Załącznik nr 1)  należy składać do 16 listopada 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

lub przesłać na adres:

  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

  Skołyszyn 283; 38-242 Skołyszyn

  z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY 

7.    Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane. 

  Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,

8. Każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac z każdej kategorii wiekowej.

9.  Kryteria oceny prac:

    -pomysłowość i oryginalność,

    -estetyka wykonania pracy,

    -samodzielność wykonania.

10    Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

11. Prace niezgodne z regulaminem i prace przesłane po terminie nie będą oceniane..

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada  2023 roku. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOKiCz. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

13. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.

14. Przekazanie prac konusowych oznacza jednocześnie, że przekazujący nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

15. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE,  z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@skolyszyn.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  :

a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zakładka do książki”

b) odebrania nagrody w konkursie

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

 

...

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013