« powrót

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY „DOWOLNOŚĆ CZYTANIA”

REGULAMIN

RODZINEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DOWOLNOŚĆ CZYTANIA”

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Dowolność czytania”.

2. Konkurs organizowany w ramach projektu "PosłuchajMY! PoczytajMY! " (Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury).

3. Celem konkursu jest:

- popularyzacja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej,

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci w oparciu o lekturę ,

- kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki,

- wzmacnianie więzi rodzinnych. Stwarzanie okazji do wspólnego, twórczego działania,

-  umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) wraz z rodzicami (opiekunami) z województwa podkarpackiego.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie dowolnej polskiej bajki, baśni, legendy, opowiadania, powieści lub wiersza.

6. Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od inwencji autorów)wraz z kartą zgłoszeń (Załącznik nr 1) i oświadczeniami (Załącznik nr 2) należy składać do 16 października 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

lub przesłać na adres:

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY  

7. Każda Rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę.

8. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

9. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dla dzieci i rodziców). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

10. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

  •  pomysłowość i oryginalność;

  • zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza najmłodszym;

  • estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny

11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 roku, o którym laureaci  konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

13. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.

14. Przekazanie prac konusowych oznacza jednocześnie, że przekazujący nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

15. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013