« powrót

Konkurs Plastyczny Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła

 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła”.

2. Celem konkursu jest:

- popularyzacja poezji Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin patronki 2022 roku;

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu;

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.

3.W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z terenu Gminy Skołyszyn.
4. Zadaniem dzieci przystępujących do konkursu jest wykonanie ilustracji do wiersza Marii Konopnickiej pt. Zła zima.

5. Prace wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 należy składać do
30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

 

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY  

 

6. Prace należy składać wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.

7. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

8. Jedna osoba na konkurs może zgłosić jedną pracę.

9. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

10. Prace ocenione będą przez komisję składającą się z plastyków i bibliotekarzy.

11. Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

14. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

15. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

16. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

17. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godzinie 16.00.

18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.

19.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013