« powrót

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „KSIĄŻKA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

REGULAMIN

 RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

„KSIĄŻKA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”

 

 

 

 1. Organizatorem rodzinnego konkursu plastycznego „Książka z surowców wtórnych” jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2. Konkurs organizowany w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021.

3. Celem konkursu jest:

- propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej;

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

- inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne;

- popularyzacja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej,

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci w oparciu o lekturę ,

- wzmacnianie więzi rodzinnych. Stwarzanie okazji do wspólnego, twórczego działania,

-  umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) wraz z rodzicami (opiekunami) z gminy Skołyszyn.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno – technicznej (książki), przy użyciu wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub ich części oraz materiałów plastycznych. Praca powinna mieć formę książki i zawierać co najmniej jeden wiersz poetów polskich (GOKiCz w Skołyszynie proponuje wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Joanny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej, Ludwika Jerzego Kerna, Marii Kownackiej lub utwory innych ulubionych poetów polskich)

6. Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od inwencji autorów)wraz z kartą zgłoszeń (Załącznik nr 1) i oświadczeniami (Załącznik nr 2) należy składać do 7 maja 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY  

7. Każda Rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę.

8. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dla dzieci i rodziców). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

9. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:

  • zgodność prac z tematyką i celami konkursu;
  •  pomysłowość i oryginalność;
  • zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza najmłodszym;
  • estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny

10. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2021 roku. O rozstrzygnięciu laureaci  konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych. Po 20 maja 2021 prace zostaną zwrócone uczestnikom.

12. Po rozstrzygnięciu Konkursu zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej GOKiCz Skołyszyn oraz na portalu społecznościowym Facebook. Autorzy prac przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.

14. Przekazanie prac konusowych oznacza jednocześnie, że przekazujący nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

15. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013