« powrót

XXVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ Skołyszyn 2021

REGULAMIN


1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2. Cel konkursu:

· wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych
· rozwój kultury wokalnej i muzycznej dzieci i młodzieży
· sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych
· integracja środowisk szkolnych, opiekunów i animatorów piosenki

3. Przedmiot konkursu:

- przedmiotem konkursu jest artystyczne wykonanie i nagranie piosenki w języku polskim, prezentowany utwór powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy.

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nagranego filmu.

4. Zasady ogólne:

- Uczestnik konkursu wybiera jedną dowolną piosenkę i nagrywa film na którym wykonuje konkursowy utwór (obraz i dźwięk).

- Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 4 minut.

- Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback.

- Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór.

- Nagrania nie mogą być poddawane jakiejkolwiek korekcie cyfrowej. Pliki tego typu będą dyskwalifikowane. 

- Nie jest możliwe przesyłanie nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych. Nagrania zarejestrowane przed rokiem 2021 będą dyskwalifikowane.

5. Termin i zasady nadsyłania zgłoszeń :

-   Materiały można nadsyłać do 13 maja 2021 r.

-  Nagranie należy wysyłać drogą elektroniczną na adres antasowa283@gmail.com wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które są warunkiem uczestnictwa w konkursie. Zgoda ta powinna zostać podpisana odręcznie przez rodzica/opiekuna, następnie zeskanowana. W przypadku braku skanera dopuszcza się przesłanie czytelnej fotografii uzupełnionej karty. Formularze znajdują się w załączniku do regulaminu.

- Możliwe jest także osobiste doręczenie nagrania zarejestrowanego na nośniku danych (tj. płyta DVD lub pendrive) do instruktora muzyki naszej placówki (prosimy o wcześniejszy kontakt: 13 449 10 89).

-   Ze względu na przepisy epidemiczne konkurs będzie miał charakter zdalny – oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Pliki wideo do oceny mogą być nagrywane przy użyciu amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego:

   *rozdzielczość wideo: Full HD 1920x1080,

   *format pliku: mp4

   *współczynnik proporcji obrazu: 16:9, 

   *pozioma orientacja obrazu

   *maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.

   *pliki z nagraniem należy nazwać imieniem i nazwiskiem

-  Zgłoszenie winno być opisane w temacie wiadomości: imię i nazwisko oraz kategoria wiekowa z dopiskiem ''Konkurs Piosenki 2021''.

6. Uczestnicy:

Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Skołyszyn

-w wieku przedszkolnym jako soliści oraz zespoły

-uczniowie szkół podstawowych wyłącznie jako soliści.

7.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, autentyczność prezentacji i interpretacji, muzykalność wykonawców, aranżacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat) soliści i zespoły

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III soliści

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI soliści

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII i VIII soliści

8. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. Komisja dokona oceny nadesłanych materiałów i wskaże zwycięzców konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2021. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie gokicz.skolyszyn.pl. Uroczyste wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędą się 30 maja 2021 roku, jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na organizację tego typu wydarzenia. W razie wszelkich zmian związanych z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna.

9. Informacje dodatkowe:

- biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez GOKiCZ w Skołyszynie swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności placówki, w tym także poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych ( facebook). Oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych ani innych praw.

- informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel. 13 449 10 17

- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XXVIII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2021, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.). Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.

   

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

 

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013