« powrót

XIV GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN

 

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 

2. Cel przeglądu:

- ożywienie tradycji kolędowania;

- poznawanie tradycyjnych kolęd i pastorałek jak również mniej znanych i zapomnianych;

- umiejętność śpiewu zespołowego;

- prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

 

3. Przedmiot konkursu:

- przedmiotem konkursu jest artystyczne wykonanie i nagranie dowolnej kolędy lub pastorałki.

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nagranego filmu.

 

4. Zasady ogólne:

- Uczestnik konkursu wybiera jedną dowolną kolędę lub pastorałkę i nagrywa film na którym wykonuje konkursowy utwór (obraz i dźwięk).

- Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 4 minut - soliści i 5 minut w przypadku zespołu.

-  Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback.

- Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór, tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę. 

- Nagrania nie mogą być poddawane jakiejkolwiek korekcie cyfrowej. Pliki tego typu będą dyskwalifikowane. 

- Nie jest możliwe przesyłanie nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych. Nagrania zarejestrowane przed 2021 roku będą dyskwalifikowane.

 

5. Termin i zasady nadsyłania zgłoszeń :

- Materiały można nadsyłać do 22 stycznia 2021

- Nagranie należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną  na adres antasowa283@gmail.com wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które są warunkiem uczestnictwa w konkursie. Zgoda ta powinna zostać podpisana odręcznie przez rodzicaopiekuna, następnie zeskanowana. W przypadku braku skanera dopuszcza się przesłanie czytelnej fotografii uzupełnionej karty. Formularze znajdują się w załączniku do regulaminu.

- Ze względu na przepisy epidemiczne konkurs będzie miał charakter zdalny – oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Pliki wideo do oceny mogą być nagrywane przy użyciu amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego:

   *rozdzielczość wideo: Full HD 1920x1080,

   *format pliku: mp4

   *współczynnik proporcji obrazu: 16:9, 

   *pozioma orientacja obrazu

   * Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.

- Zgłoszenie winno być opisane w temacie wiadomości : imię i nazwisko lub nazwa zespołu oraz kategoria wiekowa z dopiskiem ''konkurs kolęd''

 

 

6. Uczestnicy:

Uczestnikami  przeglądu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Skołyszyn soliści i zespoły wokalno-muzyczne (zespoły: tylko dzieci w wieku przedszkolnym!).

 

7.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, autentyczność prezentacji i interpretacji, muzykalność wykonawców, aranżacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Soliści -Wykonawcy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat)

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII i VIII

Zespoły :

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat)

 

8. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu:

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. Komisja dokona oceny nadesłanych materiałów i wskaże zwycięzców konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 stycznia 2021. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie  gokicz.skolyszyn.pl Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie.

Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna 

 

9. Informacje dodatkowe:

- informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skolyszynie; tel. 13 449 10 17

- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XIVGMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się online w dniach od 5 do 31 stycznia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.)Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.

 

 

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

 

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013