« powrót

Konkurs plastyczny "Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)”

 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „ Mikołajek i inne chłopaki

(i dziewczyny)”.

2. Konkurs organizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

3.Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz popularyzacja serii książek o Mikołajku  R. Goscinnego i J. J. Sempé.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.

5. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest sportretowanie wybranego przyjaciela Mikołajka (np. Alcesta, Kleofasa, Ananiasza, Gotfryda, Rufusa, Maksencjusza, Joachima, Euzebiusza, Jadwinii).

6. Prace wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 należy składać do 29 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

 

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY  

 

7. Prace należy składać wraz z kartą zgłoszeń i załącznikiem nr 1.

 8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

 9. Jedna osoba na konkurs może zgłosić kilka prac (maksimum 3 prace).

10. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

11. Prace ocenione będą przez komisję składającą się z plastyków i bibliotekarzy.

12. Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

13. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

17. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

18. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu „Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)” przez Organizatorów.

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość  zmian w regulaminie.

Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013