« powrót

KONKURS OFERT na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno - handlowej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjne

KONKURS OFERT

na wyłączną realizację kompleksowej obsługi gastronomiczno - handlowej

(w tym sprzedaż napojów alkoholowych)  i rozrywkowo - rekreacyjnej

podczas imprezy plenerowej

na placu targowym w Skołyszynie,

12 sierpnia 2018 r.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; 38-242 Skołyszyn 283 ogłasza konkurs ofert na realizację kompleksowej obsługi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjnej w strefie wyłączności podczas imprezy plenerowej, która będzie miała w miejsce w dniu 12 sierpnia 2018 roku (Gwiazda Wieczoru - JACEK STACHURSKI).

Strefę wyłączności stanowić będzie wyznaczony przez Organizatora imprezy teren na działkach o nr ew. 669/15 i 667/47 położonych w miejscowości Skołyszyn.

 

Oczekiwania wobec Oferenta / Wykonawcy:

Wykonawca  na czas imprez ma obowiązek zabezpieczyć

  • min. 3 punkty  sprzedaży piwa,
  • min. 3 stoiska gastronomiczne oferujące  min: szaszłyk, kiełbasę, frytki, hamburgery, pizze i inne,
  • min. 4 stoisk małej gastronomii typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody, prażynki i inne,
  • min. 5 stoisk z obsługą handlową typu: zabawki, balony, upominki i inne,
  • minimum 6 urządzeń rekreacyjnych (karuzele, zamki dmuchane, trampoliny, gokarty,  itp.,)
  • namioty, stoliki parasole i miejsca siedzące dla ok. 500 osób w tym część pod zadaszeniem,

 

            Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich prawem wymaganych pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenia na sprzedaż piwa w trakcie trwania imprez i obowiązany będzie je okazać Organizatorowi imprezy na każde jego żądanie.

            W przypadku nie posiadania takich pozwoleń lub nie okazania ich Organizatorowi imprezy umowa ulegnie rozwiązaniu.

            Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt i własnym staraniem stoisk gastronomicznych, handlowych i rozrywkowo - rekreacyjnych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            Oferent/Wykonawca zapewni bezpieczną obsługę w/w urządzeń.

            Oferent/Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wszelkich wymagań sanitarnych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy związanych w wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku naruszenie tych wymagań i powstania z tego tytułu szkody u osoby trzeciej wyłączną odpowiedzialność ponosić będzie Oferent/Wykonawca. 

            Oferent/Wykonawca zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC oraz dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiające realizację przedmiotu umowy.

            Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania własnym staraniem i kosztem swojego sprzętu podczas trwania imprezy oraz w nocy. W przypadku powstania szkód w tym majątku, z przyczyn niezależnych od Organizatora imprezy, odpowiedzialność Organizatora będzie wyłączona. 

            Oferent/Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz spełnienia wymogów higieniczno – sanitarnych serwowanych posiłków i napojów na wynajętym terenie. 

            Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych. Na okoliczność posiadanego doświadczenia Wykonawca złoży oświadczenie czy prowadził obsługę tego typu imprez i jakich imprez to dotyczyło. 

 

Informacja o przedmiocie i warunkach przetargu:

Teren na działkach o nr ew. 669/15 i 667/47 położonych w miejscowości Skołyszyn, który zostanie użyczony dla Oferenta/Wykonawcy na czas trwania imprezy w dniu 12 sierpnia 2018 leży w centrum miejscowości Skołyszyn.

GOKiCz udostępni przedmiotowe tereny na realizację kompleksowej obsługi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo – rekreacyjnej wyłonionemu Wykonawcy.

Żądany termin rozpoczęcia świadczenia w/w usług – 12 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00. do godz. - 01.00. (13 sierpnia 2018 r.)

 

            Wyłoniony, w drodze konkursu Oferent/Wykonawca, wystąpi z wnioskiem i uzyska wymagane zezwolenie Wójta Gminy Skołyszyn na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (wyłącznie piwa podawanego w kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych), tak by w dniu organizacji imprezy posiadał wymagane zezwolenie. Brak posiadania takiego zezwolenia stanowić będzie dla Organizatora przesłankę do rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

            Wyłoniony Wykonawca będzie posiadał wyłączną zgodę na prowadzenie obsługi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo – rekreacyjnej, na terenie imprezy. Inni wykonawcy będą mogli się znaleźć po uzyskaniu uprzedniej zgody zarówno Organizatora, jak i Wykonawcy.

Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem i planem lokalizacji punktów gastronomicznych i handlowych oraz rekreacyjnych, który zostanie sporządzony przez Organizatora imprezy. Organizator nie zapewnia podczas trwania imprez dostępu do prądu dla Oferenta / Wykonawcy

            Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z Oferentem/Wykonawcą, który wygra konkurs ofert. Umowa winna zawierać co najmniej wymagani określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.

 

Pozostałe informacje:

Oferty należy przesłać do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Impreza plenerowa; 12 sierpnia 2018 r.” lub składać osobiście Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; 38-242 Skołyszyn 283. Ponadto na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i adresami e-mailowymi. O terminie wpływu oferty Wykonawcy decyduje data wpływu oferty do siedziby Organizatora.

 

Oferta powinna zawierać:

a) nazwę firmy, adres, NIP, telefon,
b) rodzaj asortymentu,
c) ilość stanowisk handlowych i gastronomicznych,

d) dokładny opis urządzeń rekreacyjnych (karuzele, zamki dmuchane, gokarty,  itp.,)
e) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,

f) cennik menu i usług korzystania z poszczególnych urządzeń rekreacyjnych,
g) oświadczenia o:

  • posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności handlowo -gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencjału technicznego i osobowego zdolnego do obsługi wyłączności handlowej,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację obsługi handlowo - gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) i rozrywkowo - rekreacyjnej przez Oferenta.

h) Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie .

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje Komisja powołana przez dyrektora GOKiCZ w Skołyszynie, biorąc pod uwagę przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług, doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych oraz zadeklarowaną kwotę, którą oferent wpłaci na konto GOKiCz w Skołyszynie na poczet organizacji imprez plenerowych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

 

Komisja dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty)

Organizator imprezy pisemnie lub telefonicznie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy.

Organizator poinformuje również pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach konkursu. 

 

Organizator przewiduje zawrzeć umowę w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. z Oferentem/Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

60 % zadeklarowanej kwoty Oferent wpłaci 14 dni przed datą planowanej imprezy (27 lipca 2018 r.). Pozostałą część (40 %) deklarowanej kwoty Oferent zobowiązuje się wpłacić do 5 dni po imprezie.

 

W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy, Organizatorowi przysługuje prawo zachowania wpłaconej zaliczki.

 

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przed terminem wpłaty zaliczki, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości zaliczki.

 

W przypadku identycznych ofert, Organizator przeprowadzi ustne negocjacje z udziałem Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W takim przypadku o wyborze Wykonawcy zdecyduje, który z Wykonawców złoży korzystniejszą ofertę w trybie negocjacji.

 

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, lub wymagań określonych w niniejszym konkursie, Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty lub ogłoszenie nowego konkursu.

Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany warunków udziału w konkursie.

 

Dodatkowych informacji nt. konkursu oraz programu imprezy udziela:

Marta Gąsiorowska; GOKiCZ; 13 449 10 17

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE,  z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skolyszyn.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego8) podanie danych osobowych w zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi. 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013