« powrót

XIII POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

R E G U L A M I N

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

CEL KONKURSU

- doskonalenie umiejętności plastycznych  i wyrobienie wyobraźni artystycznej,

- wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną,

- stworzenie uczniom  możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań.

 

UCZESTNICTWO W  KONKURSIE

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od IV-VI i gimnazjów powiatu jasielskiego.

Termin nadsyłania prac do  27.02.2015 r.  na adres :  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,

38-242 Skołyszyn 283          

                                                 

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

-   praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie w  dowolnym programie graficznym,

-   praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego  na papierze formatu A4 i dodatkowo

    w  formie elektronicznej - płyta  z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby

    może być on  skompresowany w znanych  formatach np. rar, zip,

-  każda praca oraz płyta  powinna zawierać dokładne dane o autorze tj. imię, nazwisko, adres szkoły, telefon,

   wiek, imię i nazwisko Nauczyciela prowadzącego. Do pracy prosimy dołączyć oświadczenie.

 

TEMATYKA  PRAC

Temat tegorocznej edycji konkursu: „Dyplom”. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie dyplomu niniejszego konkursu. Praca powinna zawierać: samodzielnie zaprojektowane tło, napis – dyplom, pełną nazwę konkursu, miejsce do wpisania nazwiska laureata, mile widziane również zamieszczenie w projekcie logo Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - do pobrania na stronie internetowej – www.gokicz.skolyszyn.pl.

Z prac nadesłanych na konkurs zostanie wybrany jeden projekt, który posłuży za wzór dyplomu nin. konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo naniesienia na wybranym dyplomie dodatkowych informacji związanych z konkursem.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Komisja może przyznać nagrodę specjalną dla jednego uczestnika.

OCENA PRAC

-   komisja konkursowa oceni  walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,

-   poprawność plików, formatów

-   prace ocenione będą w dwóch  kategoriach  wiekowych tj.

    - klasy od IV – VI

         - gimnazja

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-     prace wystawione będą w  sali GOKiCz w Skołyszynie,

-     po zakończonej wystawie wszystkie prace zostaną opublikowane na płycie kompaktowej,

-     o terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl

 

 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

3.GOKiCz w Skołyszynie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacji i promocji konkursu oraz GOKiCz dyplomu zgłoszonego do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).                                     

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013