Konkurs Opowiadania Bajek i Baśni

« powrót

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU OPOWIADANIA  BAŚNI H. CH. ANDERSENA

 „Dawno, dawno temu…”

 

CELE KONKURSU:

• Popularyzacja twórczości  H. Ch. Andersena.

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania.

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania bajek i baśni.

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 

ADRESACI / WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn.

• Szkoły przystępujące do konkursu (zgłaszające swoich uczniów) są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do regulaminu).

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie baśń H. Ch. Andersena.

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie
i akceptacja postanowień regulaminu, która jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału
w konkursie. Każdy uczestnik przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 2 do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).

• Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

GOKiCz w Skołyszynie; 3 kwietnia 2020 r. godz. 8.30

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 26 marca 2020 r.

na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa; 38-242 Skołyszyn 283  

lub pocztą elektroniczną: gok@skolyszyn.pl

 

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

• Dobór repertuaru.

• Ogólny wyraz artystyczny.

• Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi.

• Wprowadzenie dialogu.

• Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

tel. 13 449 10 89; biblioteka@skolyszyn.pl

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronujących

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013