« powrót

XIX Konfrontacje Artystyczne – przegląd w kategoriach teatr i taniec

REGULAMIN

Cel:

  1. prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych i grup teatralnych młodzieży szkolnej
  2. wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi i grupami teatralnymi
  3. inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Termin i miejsce imprezy:

             26 października 2022 r. godz. 830 , sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury

             i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

             14 października 2022 r.

na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

38-242 Skołyszyn 283

lub pocztą elektroniczną: email

Uczestnicy:

            zespoły taneczne oraz grupy teatralne skupiające dzieci i młodzież od 5 do 15 roku życia, działające

            w przedszkolach, szkołach, domach kultury

Warunki uczestnictwa:

  1. warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodziców lub opiekunów (załącznik nr 2)
  2. zespół taneczny prezentuje jeden lub dwa układy taneczne o łącznym czasie do 10 minut,
  3. grupy teatralne prezentują jedno przedstawienie nie przekraczające 15 minut,
  4. uczestnicy występują przy nagraniach własnych, wymagana płyta CD /dobrej jakości/.

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało zespoły według następujących kryteriów:

 - opracowanie choreograficzne

- wyraz artystyczny

- dobór repertuaru i technika wykonania

- estetyka, dobór ciekawych strojów i rekwizytów.

 Laureaci przeglądu otrzymają statuetki i pamiątkowe dyplomy.

 Informacje dodatkowe: biorąc udział w przeglądzie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne

       wykorzystanie przez GOKiCz w Skołyszynie swojego wizerunku w materiałach służących

       promocji działalności placówki, w tym także poprzez rozpowszechnianie nagrania w mediach

       elektronicznych tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych (facebook).

       Oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych

       ani innych praw. Informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury

       i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel. 13 449 10 17

Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu przeglądu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Przystąpienie do przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XIX KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH 2022,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.). Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników przeglądu.

Kontakt w sprawie przeglądu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .

Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013