« powrót

KONKURS KARTKA ŚWIATECZNA

KONKURS PLASTYCZNY

KARTKA ŚWIĄTECZNA Z GMINY SKOŁYSZYN

REGULAMIN

 

 

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego Kartka Świąteczna z Gminy Skołyszyn , zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Skołyszyn za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, zwana dalej „Komisją” czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji wejdą przedstawiciele organizatora i osoby powołane przez organizatora.
 3. Ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczone na stronie internetowej organizatora:  www.skolyszyn.pl , www.gokicz@skolyszyn.pl
 4. Celem konkursu jest:

a) pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży

b) umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu

c) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

 

§2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Placówki kulturalno-oświatowe przystępujące do konkursu są zobowiązane do akceptacji postanowień regulaminu, co potwierdzają w załączniku nr 1 do regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie i akceptacja postanowień regulaminu, która jest jednoznaczna z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. Każdy uczestnik przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 2 do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).
 5. Każda placówka kulturalno-oświatowa może zgłosić dowolną liczbę prac.
 6. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

 

 

§3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Prace konkursowe będą wykorzystane przez organizatora do celów promocyjnych Gminy Skołyszyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
 2. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, kolaż, malarstwo, pastel, itp. (z wyłączenie elementów nietrwałych i wypukłych: plastelina, materiały sypkie, preferowana kartka płaska). Format kartki: A4 składana na pół.
 3. W pracę należy wkomponować herb Skołyszyna (dostępny na www.skolyszyn.pl).
 4. Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).
 5. Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki.
 6. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

§4. Ocena prac konkursowych i nagrody

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:
 1. Jakość estetyczna projektu,
 2. Realizacja tematu przewodniego konkursu,
 3. Kreatywność wykonania.
 1. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

§5. Harmonogram konkursu

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 03.12.2021 r. do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Skołyszyn 283, w godzinach funkcjonowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-18:00.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.12.2021 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GOKiCz w Skołyszynie. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu. Lista laureatów będzie także opublikowana na stronie internetowej www.skolyszyn.plwww.gokicz.skolyszyn.pl.

 

§6. Wykorzystanie prac plastycznych zgłoszonych na konkurs

Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062) w zakresie następujących pół eksploatacji:

 • Wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora,
 • W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
 • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono –wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • W zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,
 • W telewizjach lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim,
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
 • Wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na stronie internetowej organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym elektronicznych, to jest: portali informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, do udziału m. in. W konkursach i plebiscytach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,
 • Wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach.
 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, jak również, ze praca nie brała udziału w innych konkursach. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autora pracy.

 

§7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie reprezentowany przez Dyrektora GOKiCz (Administrator) powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu placówkom kulturalno-oświatowym w zakresie następujących kategorii danych: dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, określone w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.
 2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, i wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia im prawidłowe wykonanie zapisów regulaminu i zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami prawa oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 3. Powierzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zgromadzenia zgłoszeń do konkursu oraz przekazania ich Administratorowi.
 4. Placówki kulturalno-oświatowe jako podmiot przetwarzający zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz zabezpieczyć je poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny poziom i ochrony wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podmiot przetwarzający może przechowywać listę zgłoszonych uczestników do czasu wyłonienia laureatów , po czym usuwa wszelkie dane.
 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się współpracować z administratorem w zakresie realizacji praw osób wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonania obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podmiot przetwarzający umożliwia Administratorowi przeprowadzania audytów, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych.

 

§8. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skolyszyn.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  :

a) możliwości wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM - KARTKA ŚWIATECZNA Z GMINY SKOŁYSZYN

b) odebrania nagrody

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie organizator konkursu.
 2. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, tel.: 13/4491017.

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013