« powrót

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

REGULAMIN

 

  1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
  2. Tematyka konkursu to ponadczasowe wartości, uczucia
    i emocje.
  3. Celem konkursu jest:
    ● Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą, szukanie
    w niej wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.

   ● Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

● Upamiętnienie i przybliżenie twórczości patronów 2021 roku.

4. Uwagi programowe i organizacyjne:

● Każdy uczestnik recytuje jeden utwór  nawiązujący do tematu konkursu.  Czas indywidualnej prezentacji  do 5 minut.

Dzieci młodsze recytują utwory dowolnych autorów. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, zgodność z tematyką konkursu.

Uczniów klas starszych (VII, VIII) zachęcamy do wykorzystania utworów Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (patronów  roku 2021).

5. Miejsce i termin konkursu:

25 listopada 2021 r. godz. 900 Gminny Ośrodek Kultury
 i Czytelnictwa w Skołyszynie

● termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły: zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2021 r. na załączonej karcie zgłoszeń - załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikiem nr 2 (załącznik nr 2 wypełnia rodzic ucznia), na adres:

  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

  38-242 Skołyszyn 283

  lub pocztą elektroniczną: email gok@skolyszyn.pl

6.  Jury konkursu oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:
● wychowankowie grup przedszkolnych
● klasy I – III
● klasy IV – VI
● klasy VII – VIII

Każdą kategorię wiekową może reprezentować maksymalnie 3 przedstawicieli danej szkoły (uczestnicy konkursu gminnego powinni zostać wyłonieni podczas  eliminacji szkolnych).

7. Kryteria oceny:

● wybór utworu w kontekście tematu konkursu,

● opanowanie pamięciowe utworu,

● interpretacja,  trafność interpretacji głosowej,

● kultura słowa,

● prawdziwość wypowiedzi, ogólny wyraz artystyczny.

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez GOKiCz w Skołyszynie.

9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Konkurs organizowany z uwzględnieniem konieczności podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji patronujących.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU; GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 2021

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

 

............................................................................................................................................................................................

 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania dla celów związanych z promocją działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, stronie UG Skołyszyn, Wieściach Skołyszyńskich, lokalnych mediach, oraz na fanpage GOKiCz i UG na facebooku.

 

...................................................

podpis Rodzica / Opiekuna

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka przez GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE, w celu wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM 2021 w zakresie: imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe.

 

...................................................

podpis Rodzica / Opiekuna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE,  z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@skolyszyn.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  :

a) możliwości wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM 2021

b) odebrania nagrody

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

zapoznałam / zapoznałem się

 

...................................................

                                                                                                                                                                           podpis Rodzica / Opiekuna

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013