« powrót

XIX RODZINNE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

PRZEGLĄD W KATEGORIACH TEATR I TANIEC

 

   REGULAMIN


1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

2. Cel przeglądu:

- umożliwienie rodzinom prezentacji umiejętności teatralnych i tanecznych

- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej

- sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych

3. Przedmiot przeglądu:

- przedmiotem przeglądu jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (mogą to być również teatrzyki lalkowe, teatr cieni itp.) lub układu tanecznego. Przedstawienie teatralne powinno być przygotowane na podstawie utworu literackiego znanego autora, prezentowany utwór powinien być dostosowany do wieku wykonawcy.

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nagranego filmu.

4. Zasady ogólne:

- Uczestnicy przeglądu wybierają jeden dowolny utwór i na jego podstawie przygotowują przedstawienie teatralne lub przygotowują układ taneczny do wybranego utworu i nagrywają film na którym wykonują prezentację (obraz i dźwięk).

- Czas prezentacji: teatr: do 15 minut, taniec do 4 minut.

- Każda rodzina, uczestnik wykonuje jeden utwór.

- Nagrania nie mogą być poddawane jakiejkolwiek korekcie cyfrowej. Pliki tego typu będą

  dyskwalifikowane. 

- Nie jest możliwe przesyłanie nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych. Nagrania

  zarejestrowane przed rokiem 2021 będą dyskwalifikowane.

5. Termin i zasady nadsyłania zgłoszeń :

- Materiały można nadsyłać do 21 maja 2021 r.

- Nagranie należy doręczyć na nośniku danych (tj. płyta DVD lub pendrive) do naszej placówki wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które są warunkiem uczestnictwa w przeglądzie. Zgoda ta powinna zostać podpisana odręcznie przez rodzica/opiekuna. Formularze znajdują się w załączniku do regulaminu.

- Możliwe jest także osobiste doręczenie nagrania.

- Ze względu na przepisy epidemiczne konkurs będzie miał charakter zdalny – oceniane będą występy zarejestrowane i doręczone na przegląd, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Pliki wideo do oceny mogą być nagrywane przy użyciu amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku:

   *rozdzielczość wideo: Full HD 1920x1080,

   *format pliku: mp4

   *współczynnik proporcji obrazu: 16:9, 

   *pozioma orientacja obrazu

   *pliki z nagraniem należy nazwać imieniem i nazwiskiem z dopiskiem    ''Konfrontacje

     Artystyczne 2021''.

6. Uczestnicy:

Uczestnikami przeglądu mogą być rodziny z terenu Gminy Skołyszyn:

a). Rodzice i dzieci, rodzeństwo.

b). Uczestnicy indywidualni (jeden aktor, tancerz).

7.Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało zespoły według następujących kryteriów:

- opracowanie choreograficzne

- wyraz artystyczny

- dobór repertuaru i technika wykonania

- estetyka, dobór ciekawych strojów i rekwizytów.

- autentyczność prezentacji i interpretacji,

8. Ocena i rozstrzygnięcie przeglądu:

- Nad przebiegiem przeglądu będzie czuwać Jury powołane przez organizatora przeglądu. Jury dokona oceny nadesłanych materiałów i wskaże zwycięzców. Decyzja Jury jest niepodważalna.

- Rozstrzygnięcie przeglądu nastąpi 28 maja 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie gokicz.skolyszyn.pl.

- Laureaci konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania się na scenie GOKiCz w Skołyszynie,  jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na organizację tego typu wydarzenia. – W razie wszelkich zmian związanych z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Informacje dodatkowe:

Biorąc udział w przeglądzie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez GOKiCz w Skołyszynie swojego wizerunku w materiałach służących promocji działalności placówki, w tym także poprzez rozpowszechnianie nagrania w mediach elektronicznych tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych (facebook). Oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych ani innych praw.

- Informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel. 13 449 10 17

- Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na

  Publikację materiałów z przebiegu przeglądu

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Przystąpienie do przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, które są niezbędne do organizacji XIX RODZINNYCH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH 2021,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.). Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników przeglądu.

 

Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

Kontakt w sprawie przeglądu – tel. 013/4491017, gok@skolyszyn.pl .

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU „XIX RODZINNE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE”2021 – przegląd w kategoriach teatr i taniec

 

Imię/Imiona i nazwisko/nazwiska uczestników przeglądu:

 

...........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania dla celów związanych z promocją działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz na fanpage GOKiCz na facebooku.

 

...................................................

podpis Rodzica / Opiekuna

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody/ na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka przez GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE, w celu wzięcia udziału w „XIX RODZINNYCH KONFRONTACJACH ARTYSTYCZNYCH” 2021 – przeglądzie w kategoriach teatr i taniec, w zakresie: imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe.

 

...................................................

podpis Rodzica / Opiekuna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE,  z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@skolyszyn.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  :

a) możliwości wzięcia udziału w „XIX RODZINNYCH KONFRONTACJACH ARTYSTYCZNYCH” 2021 – przeglądzie w kategoriach teatr i taniec

b) odebrania nagrody

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w przeglądzie.

9) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazane do państw trzecich.

 

zapoznałam / zapoznałem się

 

...................................................

                                                                                                                                                                           podpis Rodzica / Opiekuna

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013