« powrót

„KARTKA WIELKANOCNA” GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN

 

§1. Zasady ogólne

 

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu "Kartka Wielkanocna", zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest: pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży; umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych.

 

§2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz akceptacja postanowień regulaminu.
 3. Samodzielnie wykonaną kartkę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (38-242 Skołyszyn 283) do 17 marca 2021 r.
 4. Wraz z pracą należy przesłać uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją (załącznik nr 1 do regulaminu – wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).
 5. Szkoły przystępujące do konkursu są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu). Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
 6.   Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

 

§3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu kartki wielkanocnej. Projekt kartki dotyczy tylko i wyłącznie projektu pierwszej strony (bez życzeń). Kartka powinna być wykonana tak, aby można było ją zeskanować.
 2. Każdy uczestnik wykonuje pracę w dowolnej technice płaskiej: malarstwo, rysunek, pastel
  (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych), maksymalny format: 21/15 cm.
 3. Praca powinna być podpisana na odwrocie ołówkiem /imię i nazwisko autora pracy, klasa, miejscowość/.
 4. Każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski).

 

§4. Ocena prac konkursowych i nagrody

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów: jakość estetyczna projektu, realizacja tematu przewodniego konkursu.
 2.  Prace ocenione będą w następujących kategoriach wiekowych:

-  dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 – 6 lat)

- szkoły podstawowe , klasy  I – III

- szkoły podstawowe, klasyIV – VI

- szkoły podstawowe, klasy VII i VIII

3. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

4. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez organizatora do celów promocyjnych Gminy Skołyszyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 

§5. Harmonogram konkursu

 1. Prace konkursowe należy przesłać do 17.03.2021 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26.03.2021 r.
 3. Lista laureatów będzie także opublikowana na stronie internetowej www.gokicz.skolyszyn.pl

 

 

§6. Wykorzystanie prac plastycznych zgłoszonych na konkurs

 1. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z pracy zgłoszonej do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w zakresie następujących pół eksploatacji:
 • Wykorzystania w całości lub części do realizacji przez organizatora,
 • W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
 • W zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity,
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
 • Wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na stronie internetowej organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym elektronicznych, to jest: portali informacyjnych lokalnych i regionalnych,
 • Wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,
 • Wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, jak również, ze praca nie brała udziału w innych konkursach. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek pracy w tym również do wykorzystania jej części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

3.  Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na

     podstawie oświadczenia złożonego przez autora pracy.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiCz (www.gokicz.skolyszyn.pl), na fanpage  GOKiCz (facebook) oraz w lokalnych mediach.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie organizator konkursu.
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, tel.: 13/4491017.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013