« powrót

REGULAMIN GMINNEGO RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO EKO – OZDOBA ŚWIĄTECZNA

 

REGULAMIN

GMINNEGO RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

EKO – OZDOBA ŚWIĄTECZNA

/KONKURS NA WYKONANIE OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ Z SUROWCÓW WTÓRNYCH/

 

Organizator konkursu:

Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej projektu „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być rodziny (minimum dwie osoby). Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych z terenu gminy Skołyszyn

 

2. Cele konkursu:

· kształtowanie postaw proekologicznych,

· popularyzacja wiedzy o metodach segregacji i zachęcenie do sekrecji odpadów,

· umiejętność wtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa artystycznego,

· rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz talentów plastycznych,

· tworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych.

 

3. Przedmiot konkursu:

            Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej (bożonarodzeniowej) z wykorzystaniem surowców wtórnych. Surowce wtórne muszą stanowić główny budulec pracy.

             Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.).

 

4. Zasady ogóle

   1.  Jedna rodzinna na konkurs może zgłosić maksymalnie trzy prace.

2.  Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi:

- imiona i nazwiska autorów pracy (minimum dwie osoby),

- adres zamieszkania

- adres e-mail lub numer telefonu rodziców/opiekunów.

przykład:

Ania (3 lata), Zosia (6 lat) oraz  Elżbieta i Jan Kowalscy

 XX-XXX Miejscowość

tel. XXX XXX XXX e-mail: ZosiaX@wp.pl

3. Do pracy należy dołączyć również wydrukowaną i podpisaną kartę Zgłoszenia i oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego( Zał. nr 1).

4.  Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

5. Rodziny przystępujące do konkursu zobowiązane są do składania lub przesłania wybranych prac (wraz z kartą zgłoszeń i oświadczeniami) do 14 grudnia 2020 r.

6. Prace można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283

lub przesłać  na adres: w.kolodziej@skolyszyn.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: „Eko-ozdoba  PSZOK". Wraz ze zdjęciem pracy należy przesłać uzupełnione oświadczenia (załącznik do regulaminu –wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).Zgoda ta powinna zostać podpisana odręcznie przez rodzica/opiekuna, następnie zeskanowana. W przypadku braku skanera, dopuszcza się przesłanie czytelnej fotografii uzupełnionej karty

5. Ocena i rozstrzygnięcia konkursu

· Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Komisja dokona oceny prac i wskaże zwycięzców konkursu.

· Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- pomysłowość i oryginalność,

- zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny, zwłaszcza najmłodszym;

- estetyka wykonania.

· Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna.

·Przewidziane są indywidualne nagrody dla uczniów.

6. Promocja

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej gminy www.skolyszyn.pl, www.gokicz.skolyszyn.pl oraz w biuletynie „Wieści Skołyszyńskie” oraz w siedzibie GOKiCz w Skołyszynie.

7. Informacje dodatkowe:

· Informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel.13 449 10 17 ; e-mail: gok@skolyszyn.pl

· Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o wynikach
i uroczystości rozstrzygnięcia konkursu (grudzień 2020). Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

· Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu „EKO – OZDOBA ŚWIĄTECZNA /konkurs na wykonanie ozdoby świątecznej z surowców wtórnych/" przez Organizatorów.

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.

· Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013