« powrót

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

 

 

 

 

Aktualaizacja /16.11.2020/:

Szanowni Państwo;

Przypominamy o GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ Plakat promujący Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie, organizowanym przez Gminę Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie: http://gokicz.skolyszyn.pl/artykul/731/gminny_konkurs_plastyczny_o_tematyce_ekologicznej

 

 

W związku z istniejącą sytuacją informujemy, że prace zgłaszane na konkurs można wysyłać e-mailem.

Prace  należy przesłać na adres: w.kolodziej@skolyszyn.pl   do 20.11.2020 r.

W temacie wiadomości należy wpisać: „PLAKAT PSZOK".

 

Wraz z pracą należy przesłać uzupełnione oświadczenia (załącznik do regulaminu –wypełnia rodzic/opiekun uczestnika konkursu).Zgoda ta powinna zostać podpisana odręcznie przez rodzica/opiekuna, następnie zeskanowana. W przypadku braku skanera, dopuszcza się przesłanie czytelnej fotografii uzupełnionej karty.

 

 

Otrzymają Państwo potwierdzenie odebrania wiadomości i zgłoszenia Państwa uczniów do konkursu. W przypadku braku informacji z naszej strony prosimy o kontakt telefoniczny 13 449 10 17

 

 

 

 

 

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Plakat promujący Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie


 

Organizator konkursu: Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej projektu „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn.

2. Cele konkursu:

· zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych,

· uświadomienie znaczenia segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

· popularyzacja wiedzy o metodach segregacji i zachęcenie do sekrecji odpadów,

· umiejętność wtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa artystycznego,

· rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz talentów plastycznych,

· tworzenie możliwości prezentacji prac uczniów uzdolnionych.

3. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skołyszynie.

4. Zasady ogóle

· Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną, na papierze formatu A3 .

· Każdy uczestnik konkursu ma prawo do złożenia jednej pracy wykonanej samodzielnie

i indywidualnie.

· Praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwa szkoły i klasa,

- imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,

· Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

· Szkoły przystępujące do konkursu zobowiązane są do składania lub przesłania wybranych prac (wraz z kartą zgłoszeń i oświadczeniami) do 20 listopada 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283

z dopiskiem - Konkurs „Plakat promujący Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie.

5. Ocena i rozstrzygnięcia konkursu

· Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Komisja dokona oceny prac i wskaże zwycięzców konkursu.

· Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- pomysłowość i oryginalność,

- estetyka wykonania.

· Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna.

·Przewidziane są indywidualne nagrody dla uczniów.

6. Promocja

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej gminy www.skolyszyn.pl, www.gokicz.skolyszyn.pl oraz w biuletynie „Wieści Skołyszyńskie” oraz w siedzibie GCKiCz w Skołyszynie.

 

7. Informacje dodatkowe:

· Informacji i dodatkowych wyjaśnień udziela Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; tel.13 449 10 17 ; e-mail: gok@skolyszyn.pl

· Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o wynikach
i uroczystości rozstrzygnięcia konkursu (grudzień 2020). Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

· Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu „Plakat promujący Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie przez Organizatorów.

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.

· Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013