« powrót

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

Skołyszyn; 15.06.2015 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (38-242 Skołyszyn 283)  w wymiarze 1/2 etatu.

 


I. Wymagania niezbędne.


z art. 54 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) następujące wymagania:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia

ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy


1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;
2. umiejętność obsługi komputera, programów księgowych oraz sprzętu biurowego;

3. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;
4. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy;

5. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
6. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie.

7. doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GOKiCz

3. przygotowywanie projektów planów finansowych Ośrodka;

4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GOKiCz;

5. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie;

6. opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości
w instytucjach kultury;

7. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;

8. sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektów;

9. obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;

10. sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej
i podatkowej;

11. wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów Ośrodka;
12. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

13. rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji;

14. nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

15. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych;
16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego, w tym przetargi i bieżąca kontrola wydatków remontowych.


IV. Wymagane dokumenty

1/ List motywacyjny

2./ Aktualne CV

3/ Kwestionariusz osobowy dla osoby obiegającej się o zatrudnienie

4/ Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.

5/ Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6/ Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7/ Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Głównego Księgowego oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy w siedzibie GOKiCz”.

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie GOKiCz w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283 lub pocztą na adres GOKiCz (decyduje termin wpływu) z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w GOKiCz” w terminie do 29 czerwca  2015 r. Aplikacje, które wpłyną do GOKiCz  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Inne informacje
1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie GOKiCz.
2. Zastrzega się możliwość zakończenia konkursu bez wyboru oferty w przypadku gdyby żaden z kandydatów nie spełnił wymagań zatrudniającego.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 13 449 10 17

4. Po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w siedzibie GOKiCz w Skołyszynie.

 

 

 

Marta Gąsiorowska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013