« powrót

GOKICZAKI

REGULAMIN AKCJI

„GOKICZAKI 3”

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.

Organizatorem Akcji „GOKICZAKI 3” jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

1.2.

Akcja prowadzona jest we wszystkich bibliotekach GOKiCz (Skołyszyn, Harklowa, Święcany).

 

2. CZAS TRWANIA AKCJI

 

2.1.

Akcja trwa w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r., z zastrzeżeniem, iż:

a) Punkty (naklejki)  można zbierać w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

b) Naklejki zgromadzone na Karcie Kolekcjonerskiej należy złożyć w jednej z trzech bibliotek (Skołyszyn, Harklowa,  Święcany) do 30.11.2020 r.

c) W grudniu 2020 r. osobom, które złożyły w terminie Kartę Kolekcjonerską z kompletem naklejek  wydana zostanie maskotka - GOKICZAK.

 

3. ZASADY AKCJI

 

3.1.

Uczestnikami Akcji mogą zostać czytelnicy Biblioteki GOKiCz w Skołyszynie, Biblioteki w Harklowej (Filia GOKiCz) oraz Biblioteki w Święcanach (Filia GOKiCz). Każdy czytelnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.

3.2.

Uczestnik biorąc udział w Akcji  potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji oraz że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.

3.3.

Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów na zasadach określonych
w Regulaminie Akcji. Punkty można następnie wykorzystać w sposób opisany w  pkt 4 Regulaminu Akcji.

3.4.

Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Naklejek do gromadzenia na Karcie Kolekcjonerskiej. Naklejki wydawane przez bibliotekarzy GOKiCz Uczestnik nakleja samodzielnie na Karcie Kolekcjonerskiej.

3.5.

Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w jednej z trzech bibliotek GOKiCz (Skołyszyn, Harklowa, Święcany) w czasie Akcji.

3.6.

Punkty przyznawane są w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. według następujących zasad:

a) Uczestnik, który wypożyczył  dwie książki (lub książkę +  czasopismo), otrzyma: jeden (1) punkt - jedną naklejkę;

b) Uczestnicy w wieku 6-14 lat,  za udział w cotygodniowych zajęciach organizowanych
w bibliotece w Skołyszynie, Harklowej lub Święcanach otrzymują: jeden (1) punkt - jedną naklejkę.

3.7.

Bibliotekarz bezpośrednio po dokonaniu wypożyczeń/zakończeniu zajęć wydaje Uczestnikom punkty w postaci naklejek zgodnie z Regulaminem Akcji. Za każdy przyznany 1 (jeden) punkt Uczestnik ma prawo do 1 (jednej) naklejki.

3.8.

W przypadku gdy, Uczestnik nie odbierze naklejek bezpośrednio po dokonaniu wypożyczeń/zakończeniu zajęć, Uczestnik traci prawo do naklejek.

 

 

4. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 

4.1.

Uczestnik może wykorzystać punkty wyłącznie w postaci zgromadzonych na Karcie Kolekcjonerskiej naklejek w następujący sposób: 30 punktów – wymiana na wybranego GOKICZAKA

4.2.

W celu wykorzystania zebranych punktów w sposób, o którym mowa w pkt 4.,Uczestnik musi w czasie trwania Akcji okazać i oddać bibliotekarzowi w wybranej bibliotece  Kartę Kolekcjonerską zawierającą naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie punktów.

4.3.

Oddana przez Uczestnika bibliotekarzowi w bibliotece Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie naklejek zebranych na jednej Karcie Kolekcjonerskiej można uzyskać wyłącznie jednego (1) GOKICZAKA.

4.4.

Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Kolekcjonerskich nie sumują się.

4.5

Organizator zastrzega, że liczba GOKICZAKÓW (w tym ich rodzajów) w ramach Akcji jest ograniczona.

 

5. INFORMACJE DODATKOWE

 

 

5.1.

Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na co rodzic, opiekun prawny wyraża zgodę.

 Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

5.2.

Szczegółowych informacji na temat Akcji można uzyskać:

W Bibliotece w Skołyszynie: 13 449 10 89

W Bibliotece w Harklowej: 13 449 42 92

W Bibliotece w Święcanach: 13 449 51 93

 

 

6. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skolyszyn.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz :

a) możliwości wzięcia udziału w  Akcji „GOKICZAKI 3”

b) odebrania maskotki,

c) udostępnienia informacji o Akcji.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Pa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013