« powrót

Wznawiamy działalność

 

Spotkajmy się po długiej przerwie!!!

 2 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie uruchomione zostaną wymienione poniżej zajęcia. Pozostałe formy działalności wznawiać będziemy w miarę możliwości.


– logopedia
– nauka gry na keyboardzie
– zajęcia wokalne
– plastyka /cztery grupy: dzieci, młodzież, dorośli/
– grafika
– zajęcia SUPER MALUCH
– taniec
– balet
– Ognisko Muzyczne
 
 
 
 

 

Zasady obowiązujące podczas zajęć na terenie budynku

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie:

 

 

 • uczestnictwo w zajęciach GOKiCz w Skołyszynie możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 • Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko na wcześniej ustaloną z instruktorem godzinę.
 • Dziecko pozostaje na zajęciach przez 1 godzinę, po upływie której Rodzic/Opiekun jest zobowiązany niezwłocznie je odebrać.
 • Po godzinie przebywania dziecka w placówce odbywa się dezynfekcja przedmiotów oraz wietrzenie sali.
 • Dziecko nie może przynosić ze sobą zabawek oraz zbędnych przedmiotów.
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi 4 m2 na 1 dziecko
 • Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 • Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzeganie zasad sanitarnych — zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek); dezynfekcji rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu (zapewniamy płyn dezynfekujący, nie zapewniamy rękawiczek).
 • Obowiązuje ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia.
 • Do budynku GOKiCZ w Skołyszynie wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Instruktor będzie zgłaszał rodzicowi/opiekunowi wszelkie niepokojące objawy choroby. Po zgłoszeniu należy niezwłocznie odebrać dziecko z GOKiCz w Skołyszynie.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach GOKiCz jest podpis rodzica/opiekuna dziecka oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do powyższych zasad.

 

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie budynku głównego GOKiCz  w Skołyszynie.

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013