« powrót

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Gminy Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: „Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zewnętrznego monitoringu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283, zlokalizowanego na działce nr ew. 484/3 w Skołyszynie.

Zakres robót i minimalne wymagania dotyczące monitoringu:

 1. Dostawa i montaż systemu monitoringu obejmującego:
 •   rejestrator 8-kanałowy (5w1) CVI/TVI/AHD/CVBS/IP – 1 szt.;
 •   zewnętrzna kamera tubowa 2,8 mm 4 MPix HD-CVI/TVI/AHD (biała) wraz z adapterem tubowym do kamer -  6 szt.;
 •   dysk HDD Sata min. 2000 GB do DVR pracy ciągłej – 1 szt.;
 •   zasilacz impulsowy desktop 12V;
 •   zasilacz awaryjny UPS min. 700VA;
 •   szafka wewnętrzna do montażu naściennego;
 •   materiały montażowe (kabel, puszki, korytka, uchwyty, wtyki zasilania, szybkkozłączki, transmitery video HD);
 •   kabel UTP skrętka ok. 200 mb;
 •   uruchomienie monitoringu i przeszkolenie użytkowników.
 1. Okres gwarancji na wykonany monitoring: 24 miesiące.

Szczegółowe warunki zamówienia zawiera załączony projekt umowy.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć:

w formie pisemnej w siedzibie GOKiCz w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283,
w godzinach pracy: poniedziałek - piątek: 10.00 – 18.00

lub elektronicznej, na adres: gok@skolyszyn.pl    

 

do dnia:  14 sierpnia 2019 r.

 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz szczegółową wycenę monitoringu z wyszczególnionym kosztu wszystkich elementów zamówienia.

W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty, skan formularza oraz projektu umowy.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986z późn.zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013