« powrót

DOWOLNOŚĆ CZYTANIA

KONKURS PLASTYCZNY

„DOwolność czytania”

 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „DOwolność czytania”.

2. Konkurs organizowany w ramach XV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK.

3. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu oraz rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.  

4. W konkursie mogą brać udział  dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat) oraz uczniowie klas I-VII szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.

5. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest zilustrowanie wybranej przez siebie bajki, baśni, opowiadania lub powieści.  

6. Prace w formacie nie mniejszym niż A4, należy wykonać dowolną techniką w bibliotekach w Skołyszynie, Harklowej lub w Święcanach w obecności bibliotekarek w trakcie trwania OTB (8 - 14 maja 2018), w godzinach pracy bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury
 i Czytelnictwa.                     

7. Prace należy składać wraz z kartą zgłoszenia.

 8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

 9. Jedna osoba na konkurs może zgłosić jedną prace.

10. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

11. Prace ocenione będą przez komisję składającą się z plastyków i bibliotekarzy.

12. Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

13. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

16.Uroczyste rozstrzygniecie konkursu, połączone z rozdaniem nagród odbędzie się 15 maja 2018 roku; o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian
w regulaminie.

 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

 

Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.


 GOKiCz w Skołyszynie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacjii promocji konkursu prac zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).

 

 

 

 

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013