« powrót

KARTKA BOŻONARODZENIOWA - CHOINKA ŚWIĄTECZNA

REGULAMIN

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Kartka bożonarodzeniowa – choinka świąteczna”.

2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, przedstawiającej choinkę świąteczną.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn.

5. Uczniowie wykonują pracę w dowolnej technice płaskiej, (z wyłączeniem technik nietrwałych, np. plastelina, materiały sypkie), format pracy – maksymalny – 15/21 cm.

6. Termin składania prac: do 8 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie.

7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.

8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

9. Prace ocenione będą przez komisję powołaną przez organizatora.

10. Oceniane będą: samodzielność, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.

11. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

- szkoły podstawowe, klasy 0-III

- szkoły podstawowe, klasy IV-VII

- gimnazja

12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

13. Organizator planuje zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.

17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian
w regulaminie.

18. a) Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), do celów niniejszego konkursu i innych celów promocyjnych, na co rodzic, opiekun prawny wyraża zgodę.

b) Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie
i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

c) Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji GOKiCz w Skołyszynie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013