« powrót

Konkurs plastyczny "MIKOŁAJEK"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MIKOŁAJEK”

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Mikołajek”.

2. Konkurs organizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

3.Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu oraz popularyzacja serii książek
o Mikołajku  R. Goscinnego i J. J. Sempé.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn.

5. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest zaprojektowanie plakatu reklamującego serię  książek o Mikołajku R. Goscinnego i J. J. Sempé.  

6. Prace wykonane dowolna techniką, w formacie nie mniejszym niż A4 należy składać do 25 listopada 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

                             Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

                             Skołyszyn 283                        

                             38-242 Skołyszyn

                             z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY 

7. Na odwrocie należy podać: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, adres szkoły i adres domowy, numer telefonu oraz tytuł wykonanej przez siebie ilustracji. Jeżeli praca wykonana zostanie pod kierunkiem nauczyciela, należy dołączyć kartkę z nazwiskiem nauczyciela.

 8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.

 9. Jedna osoba na konkurs może zgłosić kilka prac (maksimum 3 prace).

10. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.

11. Prace ocenione będą przez komisję składającą się z plastyków i bibliotekarzy.

12. Oceniane będą: oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.

13. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji GOKiCz w Skołyszynie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013