« powrót

KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA ŚWIĄTECZNA”

REGULAMIN


1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”.
2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki na święta Bożego Narodzenia.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn.
5. Uczniowie wykonują pracę w dowolnej technice płaskiej tj. malarstwo, pastel, grafika, kolaż, (z wyłączeniem technik nietrwałych, np. plastelina, materiały sypkie), format pracy – maksymalny – 15/21 cm.
6. Termin składania prac: do 4 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.
8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.
9. Prace ocenione będą przez komisję powołaną przez organizatora.
10. Oceniane będą: samodzielność, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.
11. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe, klasy 0-III
- szkoły podstawowe, klasy IV-VI
- gimnazja
12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
13. Organizator planuje zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
18. a) Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), do celów niniejszego konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
b) Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.
c) Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji GOKiCz w Skołyszynie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).
 

Wasze komentarze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona powstała w ramach operacji BLIŻEJ KULTURY - PROMOCJA OFERTY KULTURALNEJ W BESKIDZIE NISKIM, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013